O projektu Future of Waste

FUWA je tříletý přeshraniční česko-rakouský projekt (podpořen z OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013), který řeší postupy, jak zkvalitnit způsoby nakládání s odpady, podporuje výměnu přeshraničních zkušeností a umožňuje vypracování konceptů a hledání nových řešení na všech stupních hierarchizace odpadu, zejména pro struktury osídlení v malých obcích v příhraničních regionech. Nositelem projektu je Energetická agentura Vysočiny a dalšími partnery jsou Mikroregion Telčsko a dva partneři z Rakouska (vídeňská univerzita BOKU - Institut pro odpadové hospodářství a Österreichisches Ökologie-Institut).

Projekt se zabývá jak biologicky rozložitelnými odpady, tak směsným komunálním odpadem a ostatními odpady (vypracování podrobné alternativní podkladové studie posuzující varianty nakládání s BRO a s SKO a ostatními odpady) a rovněž se věnuje problematice opětovného použití a využití odpadu. Nemalá část aktivit projektu je spojena s osvětovou činností napříč spektrem cílových skupin (státní správa a samospráva, školská zařízení, podnikatelé, široká veřejnost) s následnou realizací celkem 6 pilotních projektů (3 v obcích v ČR a 3 v Dolním Rakousku, Horním Rakousku a Vídni). Další milníky projektu zahrnují vytvoření vyhledávací studie navrhující optimální umístění technologických celků pro nakládání s odpady v Kraji Vysočina a vytvoření studie popisující region a zhodnocující očekávané ekologické dopady po aplikování navržených opatření.

cíle  projektu

Návrh způsobu vytvoření, či doplnění stávajících systémů nakládání s odpady tak, aby splňovaly (nebo překračovaly) cíle ES.
Minimalizace množství vznikajícího odpadu (předcházení vzniku odpadu).
Optimalizace provozu stávajících zařízení.
Vytvoření a praktické odzkoušení metodiky motivace obyvatel pro zlepšení nakládání s odpady.
Vytvoření podkladových materiálů pro státní správu a samosprávu, které budou zapracovány do strategických materiálů (koncepcí…).
Vytvoření poradenského místa pro nakládání s odpady v Jihlavě.
Návrh optimální kapacity a optimálního rozmístění technologií. Tento návrh bude zaměřen i na možnosti přeshraniční spolupráce.
Ověření dlouhodobé správnosti navržených postupů a jejich dopadů.

/public/images/LogoBasis_AT-CZ.jpg/public/images/EUvlajka.JPG